Bir Ku?ak, Bir Yol

2021-09-25 09:55:56
咪乐|直播|下载链接 同时,该四名当事人主动要求通过萧山公安官方微信作出公开道歉,他们表示自己的行为客观上对烈士造成了侮辱,对烈士家属和社会公众造成了伤害,在此,向烈士家属和社会公众真诚道歉!希望大家原谅他们的无知,今后一定加强学习和修养,绝不再做类似有违社会公德的事件。

Bir Ku?ak, Bir Yol

K?z?l Bin Buda Ma?aralar?'n? ara?t?ran genç Li Fo

Xinjiang'?n Aksu bölgesinin Bay ilçesinde yer alan K?z?l Bin Buda Ma?aralar?, Kuçar'?n antik Budist krall??? döneminde Budizm dininin ne kadar yayg?n oldu?unu gösteriyor. Ma?aralar?n ta??d??? derin tarihi ve kültürel zenginlik, kültürel miraslara ilgi duyan gençlerin büyük dikkatini çekiyor. Bugünkü program?m?zda size bu gençlerden birini, Li Fo'yu tan?taca??z.

Xinjiang Kuçar Ara?t?rma Enstitüsü, K?z?l Bin Buda Ma?aralar?'yla d??a kapal? vadilerin aras?nda bulunuyor. Enstitü, eski Kuçar bölgesinde ke?fedilen Buda ma?aralar?n? korumak ve ara?t?rmak amac?yla kuruldu. Anhui eyaletinden buraya gelen genç Li Fo, enstitüye ba?l? güzel sanatlar merkezinde ara?t?rmac? olarak çal???yor. Li, Xiamen Üniversitesi'den mezun olduktan sonra oradaki çok iyi çal??ma ko?ullar?ndan vazgeçip Xinjiang'?n güney kesimindeki bu çöl bölgesine geldi. Li bu konuda ?unlar? söyledi:

“2010 y?l?nda üniversitemin ö?retim üyelerinden biri olan hocamla beraber Xinjiang Kuçar Ara?t?rma Enstitüsü'nde ara?t?rmalar yapmaktayd?k. O zamanlardan itibaren buna benzer bir yerde çal??may? dü?ünmeye ba?lad?m. Üniversitede kaya boyama sanat? bölümünde okuyordum. Kaya boyama sanat?nda boya malzemeleri çok önemli. Bu bölümden mezun oldu?umda yine ö?rendiklerimi kullanabilece?im bir i? bulmak istiyordum. Enstitüdeki ya?am ko?ullar? tabii ki iyi say?lmaz. Ama bu i? tam yapmak istedi?im bir i?. Yoksa buraya gelemezdim.”

2011 y?l?n?n Nisan ay?nda evlendikten sadece 6 gün sonra Li Fo, e?iyle vedala?arak K?z?l Bin Buda Ma?aralar?'na gelip ara?t?rma yapmaya ba?lad?. Çölde bulunan bu ücra yerin ya?am ko?ullar? çok zorlay?c?. Enstitü, kente uzak oldu?u için bazen su ve elektrik kesiliyor. ?dealist olmayan biri için böyle ku? uçmaz kervan geçmez bir yerde uzun süre ya?amak mümkün de?ilken Li burada kalmay? tercih etti. Enstitü yöneticilerinin yard?m?yla Li'nin e?i Zhou Xiujuan de buraya gelip çal??maya ba?lad?. Her sene y?ll?k iznini kullanmak üzere memleketi Jiangsu eyaletine dönen Li e?iyle birlikte iki gün üç gecelik tren yolculu?uyla önce Urumçi kentine ula??yor ve kendi enstitüsüne ait servise yeti?ebilirse 10 saat sonra enstitüye varabiliyor. Li yolculu?unu ?öyle anlatt?.

“Trenle Gansu eyaletinden geçerken manzara ye?illikten çöle dönü?üyor. Ben bu manzaralara al??t?m, ama e?im bu manzaralar? ilk gördü?ünde duygusal bir karma?a ya?ad?. Özellikle buraya geldikten sonra e?im enstitünün tam bir vahan?n ortas?nda oldu?unu görünce al??mas? zaman ald?.”

?u s?ralar bu genç kar?-koca burada ya??yor ve bir de çocuklar? var.

K?z?l Bin Buda Ma?aralar?, 22 Haziran 2014 tarihinde “Changan-Tanr? Da?lar? Geçidi”ndeki tarihi bir kal?nt? olarak Dünya Miraslar Listesi'ne dahil edildi. Bu geli?meyle birlikte ma?aralar? koruma projeleri de h?zland?r?ld?. Li Fo ise daha yo?un bir ?ekilde çal??arak yurt içindeki ve yurt d???ndaki sanat çevrelerine mensup ki?ilerle daha fazla temas ve i?birli?i f?rsatlar? sa?lad?.

Li bu konuda ?unlar? söyledi:

“?? aç?s?ndan ?imdi d?? dünyayla temaslar?m ço?ald?. Ara?t?rma seviyem de h?zla yükseliyor. Sadece temasla ilerleme kaydedilebilece?ine inan?yorum.”

Li Fo gibi daha fazla genç, K?z?l Bin Buda Ma?aralar?'n?n ta??d??? de?er ve önemi tan?maya ba?lad?. Li Fo, “buras? ya?am için belki uygun bir yer de?il, ama sanat ara?t?rmak için mükemmel bir yer” dedi.


Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
百度